คู่มือสอบ นายทหารกองทัพอากาศ ระดับตำกว่าชั้นสัญญาบัตร กลุ่ม NCO—17 ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ นายทหารกองทัพอากาศ ระดับตำกว่าชั้นสัญญาบัตร กลุ่ม NCO—17 ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*
*วิชาความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและเหตุผล
*แนวข้อสอบ ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 1                                    
*แนวข้อสอบ ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 2.                     
*แนวข้อสอบ ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 3.                          
*
*วิชาภาษาไทย
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                       
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                       
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                       
*
*วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                                              
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                             
*
*วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint ,Internet)   
*
*วิชาความรู้ทั่วไป
*ความรู้เกี่ยวกับการทหารและกองทัพอากาศ                                                              
*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป                                                                               
*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานสารบรรณ                                                                
*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานเอกสารราชการ                                                                   
*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                      
*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานธุรการ