คู่มือสอบพนักงานโยธา กรมทางหลวง ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานโยธา กรมทางหลวง ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง                                                                                         
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                              
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            
*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                   
*พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549                     
*ความรู้เบื้องต้นงานสำรวจ                                                                                            
*อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับแบบก่อสร้าง                                                                                          
*งานบำรุงรักษาทางหลวง                                                                                              
*ความรู้เบื้องต้นงานก่อสร้างทั่วไป                                                                                    
*แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นงานสำรวจ ชุดที่ 1.                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นงานสำรวจ ชุดที่ 2.                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง                                                             
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                     
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                           
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                           
*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                            
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                    
*รวมแนวข้อสอบ งานโยธา ชุดที่ 1.                                                                            
*รวมแนวข้อสอบ งานโยธา ชุดที่ 2.