คู่มือสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                          
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                               
*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                
*ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม                                                                                     
*พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                          
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2542                                  
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุพ.ศ. 2552                 
*ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา                             
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา ชุดที่ 1.                                                                                  
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา ชุดที่ 2.                                                                                  
*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562                                                                            
*ความรู้ด้านการตลาด                                                                                                 
*แนวข้อสอบด้านการตลาด                                                                                        
*แนวข้อสอบความรู้เศรษฐศาสตร์                                                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์