คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมที่ดิน ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมที่ดิน ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                             
*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                         
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558       
*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับปฐพีกลศาสตร์                                                                                        
*ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                                
*การวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมการผังเมือง                                                                       
*งานด้านการสำรวจเบื้องต้น                                                                                           
*การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                               
*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                         
*แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                       
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                    
*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                            
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                           
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                     
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                           
*รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา