สรุป MGT1001 / GM103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

49฿

คำอธิบาย

MGT1001 / GM103 สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

สารบัญ

เนื้อหาประกอบด้วย
ภาคที่ 1 ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 1 ธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ
บทที่ 2 ธุรกิจและสังคม
ภาคที่ 2 ลักษณะของเจ้าของธุรกิจ การบริหาร และการจัดองค์การ
บทที่ 3 รูปแบบของการเป็นเจ้าของธุรกิจ
บทที่ 4 การบริหารธุรกิจทั่วไป
บทที่ 5 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาคที่ 3 การตลาด
บทที่ 6 กระบวนการทางการตลาด
บทที่ 7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด
บทที่ 8 กลยุทธ์ในการกำหนดราคาและการส่งเสริมการตลาด
บทที่ 9 การค้าระหว่างประเทศ
ภาคที่ 4 การเงิน การประกัน และการผลิต
บทที่ 10 การเงินธุรกิจและการลงทุน
บทที่ 11 เครดิตและระบบการธนาคาร
บทที่ 12 การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
บทที่ 13 งบทางการเงินและทางการบัญชี
บทที่ 14 การผลิตและการบริหารงานผลิต

 

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
+ สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
+ สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
+ ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
+ ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุดและตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
+ นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
+ นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg