คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                      
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                        
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA                                                               
*แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐ                                                                                       
*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   
*แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                    
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                        
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2                                                                
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์