สรุป POL3313 / PA323 การบริหารการพัฒนา

46฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

POL3313 / PA323 สรุปการบริหารการพัฒนา

 

เนื้อหาประกอบด้วย
ส่วนที่ 1
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การพัฒนา
บทที่ 3 การบริหารการพัฒนา
บทที่ 4 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา                                                                                                                                                      บทที่ 5 การบริหารงานในประเทศที่กำลังพัฒนา
บทที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
บทที่ 7 หลักการบริหารเพื่อพัฒนาและนักบริหารการพัฒนา และกระบวนการในการพัฒนาประเทศ
บทที่ 8 ความจำเป็นต้องพัฒนาการบรหาร และขอบข่ายของการพัฒนาการบริหาร
บทที่ 9 แนวคิดการพัฒนาการบริหาร
บทที่ 10 การพัฒนาองค์ประกอบของการบริหาร                                                                                                                                                          บทที่ 11 การพัฒนาการบรหารของประเทศไทย                                                                                                                                                          บทที่ 12 การพัฒนาการบริหารในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่  2
บทที่ 13 การบริหารรัฐกิจในฐานะที่เป็นฐานความรู้การบริหารที่ส่งเสริมฐานความรู้ทางเศรษฐกิจ
บทที่ 14 การเมืองกับระบบราชการ
บทที่ 15 พัฒนาการของมินิพาราไดม์เกี่ยวกับระบบราชการ
บทที่ 16 ปัญหาของระบบราชการในประเทศกำลังพัฒนา
บทที่ 17 การบรหารการพัฒนาด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg