สรุป POL3102 / PS333 ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน

38฿

คำอธิบาย

POL3102 / PS333 สรุปทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน

ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด
อ่านเข้าใจง่าย สรุปตรงเนื้อหา มีตัวอย่างข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยประกอบคำอธิบาย
ข้อสอบเป็นอัตนัย 5 ข้อ เลือกทำ 3 ข้อ

ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 บทนำ
– บทที่ 1 วิวัฒนาการ ความหมายแขอบข่ายในการศึกษาเศรษฐกิจการเมือง
– บทที่ 2 ปัญหาการศึกษาของสังคมศาสตร์กระแสหลักเกี่ยวกับรัฐ การพัฒนา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ส่วนที่ 2 ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับรัฐ
– บทที่ 3 ทฤษฎีแนวมาร์กซิสต์ และนีโอมาร์กซิสต์
– บทที่ 4 ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกของส่วนรวม
– บบที่ 5 ทฤษฎีแนวสถาบัน
ส่วนที่ 3 ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับพัฒนาและเศรษกิจการเมืองระหว่างประเทศ
– บทที่ 6 ทฤษฎีจักรวรรดินิยม
– บทที่ 7 ทฤษฎีการพึ่งพา
– บทที่ 8 ทฤษฎีระบบโลก
– บทที่ 9 บทสรุป ข้อสังเกตุบางประการเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน

 

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

*
*
*
*
*
*บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg