สรุป POL2300 / PA200 การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

50฿

คำอธิบาย

POL2300 / PA200 สรุปการบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจ

บทที่ 2 พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ

บทที่ 3 นโยบายสาธารณะ

บทที่ 4 องค์การและการจัดองค์การ

บทที่ 5 การบรหารงานบุคคล

บทที่ 6 การควบคุมและตรวจสอบ

บทที่ 7 การบริหารงานคลังสาธารณะ

บทที่ 8 สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ

บทที่ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศกับกาบรหารรัฐกิจ

บทที่ 10 การบรหารรัฐกิจร่วมสมัย

 

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg