สรุป POL2110 / PS293 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก

44฿

คำอธิบาย

POL2110 / PS293 สรุปทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 องค์ความรู้ของทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
บทที่ 3 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองในศาสนาพราหมณ์และฮินดู
บทที่ 4 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองในศาสนาพุทธ
บทที่ 5 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองในศาสนาอิสลาม
บทที่ 6 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองในลัทธิปรัชญาจีน
บทที่ 7 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองในศาสนาชินโต
บทที่ 8 ปัญหาจริยธรรมทางการเมือง

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg