สรุป POL2103 / PS205 การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

36฿

คำอธิบาย

สรุป  POL2103 / PS205 การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

เนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 การเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีหลักการปกครองและการกระจายอำนาจ

บทที่ 3 ความหมายและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 4 การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย

บทที่ 5 แนวทางการปรับพื้นฐานพฤติกรรมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น

บทที่ 6 ปัญหาการเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

 

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg