คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 2563 BB-133

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 2563 BB-133 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม                                                                               
*พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2543                                                   
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553                                                        
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561                                                                                       
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้กับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                                                    
*แนวข้อสอบ ความรู้กับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*แนวข้อสอบ งานธุรการ