คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ปี 63 รูปเล่ม :เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี                                                                      
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณ                                                              
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล                                                                      
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                             
*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office)
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word                                                                   
*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel                                                                    
*แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint                                                             
*แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                             
*การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)                                                                            
*แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                     
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์