คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                        
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                  
*แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                   
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                     
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                        
*แผนความมั่นคงแห่งชาติ                                                                                             
*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                 
*หลักวิชาการวิทยาศาสตร์                                                                                             
*ความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                                                         
*ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา                                                                                           
*ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                                              
*การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                
*ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025                                                                          
*ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าในการทำการวิจัยเบื้องต้น                                                             
*แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                              
*แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา                                                                            
*แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                          
*แนวข้อสอบรวมนักวิทยาศาสตร์