คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.                                                            
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539                                                
*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550                          
*พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558                                                  
*คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานราชการ                                                                            
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              
*ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                                 
*การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ                                                       
*การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                                                     
*การคุ้มครองพิทักษ์สตรี                                                                                              
*ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดและบุคคลในครอบครัว                                                
*การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว                                                              
*การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว                                                                         
*การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี                                                 
*การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                      
*การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0                                             
*สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                             
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.