คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกิจการยุติธรรม                                                                            
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไปและภาษาไทย                                                                 
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                    
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              
*พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549                                             
*ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565)                               
*การบริหารงานยุติธรรมของประเทศ                                                                                 
*การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรในประเทศไทย                                                             
*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ/บริหารและติดตามแผนงาน/โครงการ                                   
*ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                                                                                      
*หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 16 SDGs                                                                   
*การพัฒนาและจัดทำสถิติข้อมูลตัวชี้วัดในกระบวนการยุติธรรม                                                    
*แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำและนักโทษล้นคุก                                                       
*แนวข้อสอบ การบริหารงานยุติธรรม                                                                             
*แนวข้อสอบ Conversation                                                                                         
*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                      
*การเขียน Writing