คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง
สารบัญ

*นโยบายของกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาด                                                          
*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                 
*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                              
*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544                     
*ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร สถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 2545                                                                  
*แนวข้อสอบข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร สถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 2545                                                                  
*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546                                   
*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562                                                                       
*การควบคุมการเก็บขนมูลฝอย การกวาด การขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน                                          
*อัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการ และการให้บริการแก่ประชาชน                                                
*ประเภทมูลฝอยและประเภทภาชนะรองรับมูลฝอย                                                                  
*การรักษาสภาวะแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                               
*การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การลดปริมาณมูลฝอยและการดูแลพื้นที่สีเขียว                                                                         
*โครงการ แผนงาน นโยบายด้านการรักษาความสะอาด                                                            
*การนำระบบสารสนเทศมาใช้กับงานด้านรักษาความสะอาด                                                        
*การให้บริการเก็บขนไขมัน ของเสียอันตรายและสิ่งเปรอะเปื้อนในเขตกรุงเทพมหานคร                        
*แนวข้อสอบ การรักษาสภาพแวดล้อม                                                                            
*แนวข้อสอบรวมเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด