คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ    
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                        
* นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   
* แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                    
* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                     
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                        
* แผนความมั่นคงแห่งชาติ                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่จำเป็น                                                                   
*มาตรฐานการออกแบบ การทดสอบและตรวจสอบ                                                                  
*กลศาสตร์ของไหล Fluid Mechanics                                                                                 
*แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                     
*แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 1                                                                                       
*แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 2.                                                                                                
*แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 3.                                                                                                
*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                               
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม