คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34459

299฿

รหัสสินค้า: KP-34459 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

  คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34459 ประกอบด้วย   Øพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                                                                          êแนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560  30 Øพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                                                                                    êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                   Øพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                              êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข            Øพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                           êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.การรักษาความสะอาดแป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                               Øพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                    êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546    และที่แก้ไข                                                                              Øพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น พ.ศ. 2559                                                            Øพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                                                                                 êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                                                Øพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522   และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                 êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522     และที่แก้ไข                                                           Øเจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                                    Øพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562                                 Øพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                                                                         êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553                  Øพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2545                                                                                                  êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545                                                                 Øพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562                                                                                  Øความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า                                                                                       Øความรู้เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและสิทธิผู้ป่วย                                                                                                                                                  Øแนวข้อสอบสาธารณสุข ชุดที่ 1                                                                                                              Øแนวข้อสอบสาธารณสุข ชุดที่ 2