คู่มือสอบนายทหารกองทัพอากาศ นายทหารบัญชี กลุ่ม DOF-11 ปี 2563 BB-124

280฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายทหารกองทัพอากาศ นายทหารบัญชี นายทหารตรวจสอบ นายทหารบริหารทรัพยากร นายทหารวิชาการ ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ กลุ่ม DOF-11 ปี 2563 BB-124  ประกอบด้วย Ø ความรู้ด้านการบัญชีการเงิน ทั่วไป                                                                                                        Ø ความรู้การบัญชีต้นทุน                                                                                                                               Ø การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน                                                                 Ø การจัดทำงบประมาณ                                                                                                                                  Ø ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                                                                                   Ø การเงินระหว่างประเทศ                                                                                                                             Ø การสอบบัญชี                                                                                                                                                 Ø การตรวจสอบและควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                        Ø การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG)                                                                   êแนวข้อสอบการสอบบัญชี                                                                                                                          êแนวข้อสอบงบการเงินและความรู้ด้านการเงินและบัญชี                                                                    êแนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน                                                                                                            êแนวข้อสอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                                                                  êแนวข้อสอบบัญชี ชุดที่  1                                                                                                                            êแนวข้อสอบบัญชี ชุดที่  2                                                                                                                            êแนวข้อสอบบัญชี ชุดที่  3                                                                                                                            êแนวข้อสอบการเงินและการธนาคาร/การเงินระหว่างประเทศ                                                          êแนวข้อสอบการเงินธุรกิจ