คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 BC-34466

260฿

รหัสสินค้า: KP-34466 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 BC-34466 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่    
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1.                                                              
* เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2.                                                                 
* พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539                                                                                                   
*เจาะข้อสอบพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  
*พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                                                                                              
*เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                              
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                                            
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                                               
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                                  
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                               
*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี     3 ชุด         
* เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                                                      
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.