คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กทม. ปี2563 BC-34497

290฿

รหัสสินค้า: KP-34497 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กทม. ปี2563 BC-34497 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                         
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558       
*การออกแบบ และคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา                                                                       
*การวางแผนและการวางโครงการก่อสร้าง                                                                           
*งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                           
*การทดสอบวิเคราะห์วิจัยวัสดุทางวิศวกรรม                                                                         
*การประมาณราคา                                                                                                     
*การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                               
*งานบำรุงรักษาบูรณะซ่อมแซม                                                                                       
*งานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง                                                                           
*งานผังเมือง งานด้านขนส่งจราจร งานด้านสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา                                
*งานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                     
*โครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                     
*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                   
*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                         
*แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                       
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                    
*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                            
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                           
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                     
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                          
*รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา