คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 BC-34343

290฿

รหัสสินค้า: KP-34343 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 BC-34343 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับงานช่างรังวัด                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบ การออกแบบ และการกำหนดรายงาน                                        
*งานถอดแบบ และประมาณราคา                                                                                   
*ควบคุมการก่อสร้าง                                                                                                   
*การวางแผนงานโครงการก่อสร้าง                                                                                    
*การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                                                                      
*การระบายน้ำและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ                                                                           
*การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป              
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการออกแบบ                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                          
*แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 1.                                                                                
*แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 2.