คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กทม ปี 2563 BC-34268

270฿

รหัสสินค้า: KP-34268 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กทม ปี 2563 BC-34268 รูปเล่ม : เข่าเล่มไสกาว
สารบัญ

*
*วิชาความสามารถทั่วไป (ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล)      
*แนวข้อสอบรวม                                                                                                
*อนุกรม                                                                                                         
*เงื่อนไขภาษา                                                                                                  
*เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                             
*การเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล                                                                               
*การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                                        
*การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                                                
*อุปมา – อุปไมย                                                                                       
*
*วิชาภาษาไทย      
*การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                                          
*การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                                     
*การอ่านจับใจความสำคัญ                                                                                              
*การอ่านและทำความเข้าใจบทความ                                                                         
*การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                                 
*ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา (การใช้คำฟุ่มเฟือย)                                            
*ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 1.                                                     
*ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 2.                                               
*
*วิชาภาษาอังกฤษ      
*แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ  (Reading Comprehension)                                         
*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                          
*แนวข้อสอบ โครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)                                              
*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )