คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34282

280฿

รหัสสินค้า: KP-34282 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34282 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*การจัดและปรุงปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร                                                          
*การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน
*การวางแผนกำลังคน                                                                                                 
*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                         
*การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง                                                     
*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                     
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                            
*การบรรจุและแต่งตั้ง                                                                                                
*การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล    และเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร                                                                               
*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ                                                                       
*สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เช่น การลา การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ การได้รับบำเหน็จบำนาญ เป็นต้น                                                     
*การเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณข้าราชการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               
*ระบบพิทักษ์คุณธรรม                                                                                                 
*การออกจากราชการ                                                                                                  
*การบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management : PM                                                   
*การพัฒนาองค์กร                                                                                                     
*การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้น                                                                                 
*การประสานงานและการสร้างเครือข่าย                                                                              
*การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ                                                                         
*แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561-2565)                       
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                             
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล