กทม. ครั้งที่ 1/2563 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ม.ค. -4 ก.พ. 2563 รวม 958 อัตรา,

“กทม. ครั้งที่ 1/2563 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ม.ค. -4 ก.พ. 2563 รวม 958 อัตรา,

กทม. ครั้งที่ 1/2563 เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14(9) มาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 มติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 49 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

  • ถ้าผ่านภาค ก. ก.พ. แล้วไม่ต้องสอบ ภาค ก. กทม. ก็ได้
  • ไม่ผ่านภาค ก. ก.พ. ต้องสอบภาค ก. กทม. หากสอบผ่านการสอบครั้งต่อไปไม่ต้องสอบภาค ก. กทม. อีกตลอดชีวิต
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 35 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 130 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 170 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 43 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 52 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 33 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 78 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 56 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


พนักงานปกครองปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 50 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส. ปวท. อนุปริญญา


พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 25 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส., อนุปริญญา


โภชนากรปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส., อนุปริญญา


เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-20,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักโภชนาการปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 23 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


มัณฑนากรปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 19 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 45 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สถาปนิกปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน(ผู้นำกิจกรรมศิลปะ),เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน(ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์),เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน,พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน,พนักงานปกครองปฏิบัติงาน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานโภชนากรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ,นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ,นักโภชนาการปฏิบัติการ,นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ,มัณฑนากรปฏิบัติการ,นักวิชาการคลังปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ,นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ(ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์),นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา),นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ,วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,สถาปนิกปฏิบัติการ,
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-20,800
อัตราว่าง: 958
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. ครั้งที่ 1/2563  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 16 ม.ค. 2563

สอบวันที่: 16 ม.ค. 2563

ประกาศผลสอบ: 16 ม.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม. ครั้งที่ 1/2563

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กทม.