คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมป่าไม้

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมป่าไม้ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                               
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                   
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                       
*ความรู้ทาง กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ            
*ความรู้ด้านชีววิทยา กีฎวิทยา และจุลชีววิทยา                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านอณูพันธุศาสตร์                                                                              
*ความรู้ด้าน ชีววิทยาเชิงโมเลกุล จีโนมิกส์  ชีวสารสนเทศศาสตร์                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1                                                                         
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์