คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                               
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                   
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562              

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                              
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษาและการผลิตสื่อ                                                                  
*การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร                                                                                    
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                    
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม