คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล กรมชลประทาน

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล กรมชลประทาน รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊ก ติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                       
*กลศาสตร์ของไหล                                                                                                    
*วัสดุวิศวกรรม                                                                                                                   
*การออกแบบเครื่องจักรกล                                                                                            
*การปรับอากาศและการระบายความร้อน                                                                            
*ระบบสูบน้ำและระบายน้ำ                                                                                            
*ระบบปรับอากาศ                                                                                                      
*ระบบยานยนต์และหลักการทำงานของเครื่องยนต์                                                                  
*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                      
*ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม                                                                                                           «แนวข้อสอบวิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                                    «แนวข้อสอบวิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                                     «แนวข้อสอบวิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                                 «แนวข้อสอบวิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                                 «แนวข้อสอบวิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                                «แนวข้อสอบวิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                                «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม