คู่มือเตรียมสอบนิติกร (พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกร (พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี                             
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            
*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                      
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539                                     
*แนวข้อสอบกฎหมาย อาญา (อัตนัย)                                                                          
*แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อัตนัย)                                                      
*แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (อัตนัย)                                                               
*แนวข้อสอบกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (อัตนัย)                                                  
*แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา (อัตนัย)                                                                      
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์