คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                                                                  
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                              
*แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย                                                                                    
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                       
*การวิเคราะห์นโยบาย แผนทางการศึกษา และการศึกษาเปรียบเทียบ                                             
*ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                     
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                               
*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                         
*แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา                                                                                    
*การคิดวิเคราะห์ นโยบายทางการศึกษาและทิศทางการปฏิรูปประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
*หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น                                                                     
*การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                          
*การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                  
*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*การวางกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน                              
*การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                       
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             
*การวิเคราะห์ประเด็น การเรียบเรียงข้อมูลและการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                  
*การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*ความรู้ด้านการวิเคราะห์ สถานการณ์ข่าว                                                                           
*ทักษะด้านการประสานงาน                                                                                          
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์และด้านสื่อสารมวลชน                                                        
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                       
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการศึกษาของประเทศและต่างประเทศ