คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-34114

270฿

รหัสสินค้า: KP-34114 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-34114 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน และ สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน                                               
*ความรู้ทั่วไปด้านพลังงาน                                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                               
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    
*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   
*ประเด็นปฏิรูปด้านพลังงาน                                                                                         
*ยุทธศาสตร์พลังงาน                                                                                                   
*การจัดทำนโยบายและแผนด้านพลังงาน                                                                           
*การจัดทำงบประมาณภาครัฐ                                                                                         
*การวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านพลังงาน                                                                               
*ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน                                                                                  
*การผลิตไฟฟ้าของประเทศ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและสื่อสารกับภาคประชาชน                         
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                          
*รวมแนวข้อสอบด้านพลังงาน                                                                                   
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน