คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กรมการพัฒนาชุมชน

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กรมการพัฒนาชุมชน รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊ก ติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน   
*ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564                                                               
*ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญา หลักการ กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน                       
*ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน                                                          
*การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                   
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560      
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                             
*พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553                                          
*ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ. 2554                
*ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559       
*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                    
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา                                                                                      
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            
*แนวข้อสอบ การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                     
*แนวข้อสอบ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้โครงการประชารัฐ                   
*แนวข้อสอบ การพัฒนาชุมชน                                                                                   
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม