คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ BC-34220

270฿

รหัสสินค้า: KP-34220 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ BC-34220 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                               
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                   
*แนวข้อสอบ  พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                     
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*การประสานงาน                                                                                                       
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint)                       
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                       
*แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                   
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                  
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                  
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.