คู่มือสอบผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเรณูนคร จำกัด

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเรณูนคร จำกัด #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ

*พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                        
*ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560                                            
*ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559                               
*ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                         
*ความรู้ด้านการบริหารจัดการ                                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหารจัดการ                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ                                                                                      
*ความรู้ด้านการตลาด                                                                                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด                                                                             
*ความรู้ด้านการบริหารการเงิน การบัญชี                                                                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเงินและบัญชี                                                                     
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint ,Internet)             
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์