คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการขนส่งทางบก

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการขนส่งทางบก #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก                                                                                  
*แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล                                                               
*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                              
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                           
*กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2554                                                              
*กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถที่จะรับจดทะเบียนเป็นรถ ประเภทต่างๆ พ.ศ. 2548                                                                                              
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ ของสำนักงบประมาณ                                         
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 
*การวางแผน                                                                                                           
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                         
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์