คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                       
*ความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                                                         
*ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา                                                                                           
*ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                                                   
*ความรู้ทาง กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ            
*การตรวจวิเคราะห์สินค้าภายในภารกิจของกรมสรรพสามิต                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริการของกรมสรรพสามิต                                                          «แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                                   «แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา                                                                              «แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                                «แนวข้อสอบ รวมนักวิทยาศาสตร์                                                                                      «แนวข้อสอบ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง                                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์