เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกทระวงมหาดไทย BC-34169

320฿

รหัสสินค้า: KP-34169 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกทระวงมหาดไทย BC-34169 รูปเล่ม : เข้าเล่มไส
สารบัญ

*แนวข้อสอบ บทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย
*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2560 จำนวน 2 ชุด
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
*พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 
*พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562   
*พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539   
* พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558     
*พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                             
*พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562               
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                                           
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
*พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561               
* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ชุด
*แนวข้อสอบ แนวนโยบายแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
*แนวข้อสอบด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และเป้าหมายการพัฒนาที่่ยั่งยืน