คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน BB-122

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน BB-122 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                           
*วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                                 
*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์                                                                                          
*การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                       
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          
*การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร                                                                                    
*ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร                                                                                         
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                            «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                              «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์