คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็ก ติดเทปข้าง 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน และ สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน                                         
*นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน                                                                                          
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                      
*พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                      
*พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                                     
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            
*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550                                                          
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550      

*พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                            
*ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                               
*ความรู้เบื้องต้นด้านพลังงาน                                                                                          
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                  
*ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                  
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.                                                                            
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพลังงาน