คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลทะเมนชัย จ. บุรีรัมย์

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลทะเมนชัย จ. บุรีรัมย์  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็ก ติดเทปข้าง 
สารบัญ

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561     
*แนวข้อสอบระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2543                                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                         
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               
*ความรู้เรื่องการทำงบการเงินและงบประมาณ                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและระบบบัญชี                                                                                  
*การจัดการความรู้และการจัดการองค์กร                                                                             
*การสื่อสารและการประสานงาน                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*การเขียนหนังสือราชการ                                                                                              
*การเขียนรายงานและสรุปรายงาน                                                                                   
*การบริหารจัดการข้อมูลและการใช้คอมพิวเตอร์                                                                     
*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                       
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                             
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         
*แนวข้อสอบ งานหนังสือราชการ                                                                                
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint)                        
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                           
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                  
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์