สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 พ.ย. -24 ธ.ค. 2562 รวม 12,778 อัตรา,

“สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 พ.ย. -24 ธ.ค. 2562 รวม 12,778 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

  อบจ.

  ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

  เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำหน่งสายงานผู้บริหาร

  ด้วย ก.จ. จะดำเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

  เพื่อให้การดำเนินการสรรหาเ็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. กำหนด จึงประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับการสรรหาให้ดำรตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้

  1. การสรรหา หมายความว่า การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกสายงานผู้บริหาร โดยกำหนดวิธีการสรรหา ดังนี้

  1. การสอบคัดเลือก คือ การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน หรือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำหน่งสายงานผู้ปฏิบัตให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (หัวหน้าฝ่าย..ระดับต้น) หรือประเภทอำนวยการท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับกลาง) หรือแต่งตั้งข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) โดยมีตำหน่งที่รับสมัครและจำนวนอัตราว่างที่อาจบรรจุโดยการสอบคัดเลือกตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงาน
  2. การคัดเลือกคือ การคัดเลือกเพื่อตแ่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนวจังหวัดสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครและจำนวนอัตรว่างที่อาจบรรจุโดยการคัดเลือกตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดวรายงาน

  ชื่อตำแหน่ง จำนวนอัตราว่าง

  สอบคัดเลือก

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

  อัตราว่าง : 18 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,โท,เอก


  หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  อัตราว่าง : 18 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,โท,เอก


  หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

  อัตราว่าง : 70 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,โท,เอก


  หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

  อัตราว่าง : 56 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,โท,เอก


  หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

  อัตราว่าง : 8 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,โท,เอก


  หัวหน้า่ฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

  อัตราว่าง : 88 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,โท,เอก


  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  อัตราว่าง : 55 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,โท,เอก

  คัดเลือก

  ผู้อำนวยการกอง../หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

  อัตราว่าง : 37 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :


  ผู้อำนวยการกอง../ผอ.ส่วน.. (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

  อัตราว่าง : 14 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :


  ผู้อำนวยการกองช่าง/ผอ.ส่วน.. (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

  อัตราว่าง : 13 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :


  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  อัตราว่าง : 1 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :


  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ผอ.ส่วน (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

  อัตราว่าง : 31 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :


  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  อัตราว่าง : 33 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :

  เทศบาล

  ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

  เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำหน่งสายงานผู้บริหาร

  ด้วย ก.จ. จะดำเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

  เพื่อให้การดำเนินการสรรหาเ็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. กำหนด จึงประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับการสรรหาให้ดำรตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้

  1. การสรรหา หมายความว่า การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกสายงานผู้บริหาร โดยกำหนดวิธีการสรรหา ดังนี้

  1. การสอบคัดเลือก คือ การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน หรือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำหน่งสายงานผู้ปฏิบัตให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (หัวหน้าฝ่าย..ระดับต้น) หรือประเภทอำนวยการท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับกลาง) หรือแต่งตั้งข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) โดยมีตำหน่งที่รับสมัครและจำนวนอัตราว่างที่อาจบรรจุโดยการสอบคัดเลือกตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงาน
  2. การคัดเลือกคือ การคัดเลือกเพื่อตแ่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนวจังหวัดสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครและจำนวนอัตรว่างที่อาจบรรจุโดยการคัดเลือกตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดวรายงาน

  ชื่อตำแหน่ง จำนวนอัตราว่าง

  สอบคัดเลือก

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

  อัตราว่าง : 18 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :


  หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  อัตราว่าง : 18 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :


  หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

  อัตราว่าง : 70 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :


  หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

  อัตราว่าง : 56 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :


  หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

  อัตราว่าง : 8 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :


  หัวหน้า่ฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

  อัตราว่าง : 88 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :


  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  อัตราว่าง : 55 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :

  คัดเลือก

  ผู้อำนวยการกอง../หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

  อัตราว่าง : 37 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :


  ผู้อำนวยการกอง../ผอ.ส่วน.. (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

  อัตราว่าง : 14 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :


  ผู้อำนวยการกองช่าง/ผอ.ส่วน.. (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

  อัตราว่าง : 13 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :


  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  อัตราว่าง : 1 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :


  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ผอ.ส่วน (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

  อัตราว่าง : 31 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :


  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  อัตราว่าง : 33 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  บาท

  คุณวุฒิ :

  ตำแหน่ง: สายงานผู้บริหาร,ผู้อำนวยการสถานศึกษา,ปลัดอบต.,ปลัดเทศบาล,รองปลัดอบจ.,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าฝ่าย,นักบริหารงานการคลัง,นักบริหารงานการศึกษา,นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,นักบริหารงานช่าง,นักบริหารท้องถิ่น,นักบริหารงานทั่วไป,ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าสำนักปลัดฯ,สอบเลื่อน
  ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 12,778
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
  การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
  *
  *ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
  *
  *

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

  แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |

  คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น