คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมปศุสัตว์ ปี 62

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมปศุสัตว์ ปี 62 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                               
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                    
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                       
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint , Internet)           
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์