คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี)

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี) รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง   
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดปัตตานี                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546                                                                            
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                        
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550                                          
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                            
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562                                  
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม                                                     
*แนวข้อสอบ ชุดที่ 1.                                                                                            
*แนวข้อสอบ ชุดที่ 2.                                                                                            
*แนวข้อสอบ ชุดที่ 3.