คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง   
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต                                                                     
*พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562                                                                            
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                   
*การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                             
*ความรู้พื้นฐานการบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                       
*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                           
*การประเมินผลบุคคล                                                                                                  
*หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                         
*กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                  
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                              
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                    
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์