คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์       
*อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน                                                                                  
*แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน                                                              
*พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542                                
*อำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                
*แนวข้อสอบอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                   
*ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ  3 ลักษณะ 22  หุ้นส่วนและบริษัท                                   
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ  3 ลักษณะ 22  หุ้นส่วนและบริษัท               
*อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ                                                                            
*แนวข้อสอบอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ                                                         
*อำนาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา                                                                           
*แนวข้อสอบอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา                                                       
*พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535                                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535                  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2551                                                                             
*พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                                                   
*สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                                             
*แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ (อัตนัย)                                  
*แนวข้อสอบการแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย                                                     
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์