คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่                                     
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล                                                
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2556                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            
*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม ฐานข้อมูลด้านสังคม                           
*การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                      
*ความรู้ด้านโครง การ การติดตามประเมินผล                                                                       
*ความรู้ด้านเครือข่ายสังคมและประชารัฐ                                                                            
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                         
*แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง