คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา                                                                      
*แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                        
*แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                      
*แนวข้อสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์                                                                           
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                            
* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                       
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                    
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ                                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารราชการ                                                                                
*ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                          
*การบริหารแผนงาน                                                                                                   
*การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม                                                                           
*การเขียนรายงานการประชุม                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                             
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ เหตุบ้านการเมือง                                                                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์