คู่มือเตรียมสอบพนักงานทั่วไป สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานทั่วไป สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร                                                      
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                     
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                        
*ความรู้ด้านการเกษตร                                                                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเกษตร                                                                              
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในสำนักงาน                                               
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน                                                                            
*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานเอกสารราชการ                                                                     
*แนวข้อสอบด้านการบริหารจัดการทั่วไป                                                                         
*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                 
*พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542                                                    
*
*ระเบียบฯ ข้อบังคับ และประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง                                                     
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2544                                                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์