คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                          
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 
*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint)                         
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์